Kinh hồi hướng là gì? Ý nghĩa và tác dụng của nó trong tâm linh

Chúng ta vẫn thường nghe đến việc “tụng kinh hồi hướng” hay làm những việc thiện, những việc giúp đỡ người khác nhằm “hồi hướng” cho người đã mất. Vậy hồi hướng là gì? Kinh hồi hướng là gì? Ý nghĩa và tác dụng của bài kinh hồi hướng trong tâm linh là như thế nào? Hãy cùng Hoa Viên Nirvana tìm hiểu rõ về bài kinh này nhé!

Hồi hướng là gì? Kinh hồi hướng là gì?

“Hồi hướng” tức là gom về, là một phương pháp mang công đức niệm kinh, niệm Phật về một nơi. Kinh hồi hướng là bài kinh giúp một người có thể đem công đức của bản thân mình để hướng về lợi ích dành cho bản thân hoặc dành cho chúng sinh khác.

Hồi hướng và kinh hồi hướng là gì?
Hồi hướng và kinh hồi hướng là gì?

Ý nghĩa của việc hồi hướng trong tâm linh

Hồi hướng công đức là một ý niệm của nhà Phật với ý nghĩa như sau: Công chính là công năng giúp một người tăng phước báo, tạo ra nhân quả phước lợi. Còn Đức chính là hạnh đức của người tu hành hay một người có tâm tốt. Dựa theo ghi chép của Pháp Bảo Đàn Kinh, công đức không thể do tu mà thành mà dựa vào những việc làm thực tế của một người nào đó.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu, hồi hướng công đức có nghĩa là bố thí công đức của mình cho tất cả chúng sinh, tạo ra phước báu cho bản thân hoặc cho một người hay tập thể nào đó. Theo đó, hồi hướng công đức sẽ có 3 ý nghĩa khác nhau, bao gồm: cầu trí tuệ, mang thiện pháp mình tu được đến với chúng sinh và đưa thiên căn bình minh đến pháp tính bình đẳng.

Hồi hướng công đức là bố thí công đức của mình cho chúng sinh
Hồi hướng công đức là bố thí công đức của mình cho chúng sinh

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hiểu, hồi hướng công đức là công hạnh tu hành, thể hiện sự thiện nguyện của người hồi hướng. Trong kinh Tiểu phẩm Bát nhã có ghi chép rằng: “Hồi hướng không có một pháp nào là hồi hướng thì mới gọi là hồi hướng A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề. Chư Phật có dạy rằng, khi hồi hướng thì chúng ta không được chấp tướng.

Nhờ sự giảng dạy của Huệ Năng và Đại thừa nghĩa chương, tính chân thật, bình đẳng là pháp vô tri thuộc về chân lý tuyệt đối đó không liên hệ gì đến nhân quả của hiện tượng. Do đó, mọi chúng sinh đều có thể nhận công đức hồi hướng. Về thuyết nhân quả thì tùy vào sức hồi hướng của mỗi người và tùy vào phước báo, nghiệp lực, thọ nhận được của mỗi người sẽ khác nhau.

Với những ai chưa một lần làm việc thiện mà chỉ làm điều ác vẫn có thể nhận được công đức. Điều này không hẳn là trái với luật nhân quả mà là do ở các kiếp trước, người đó đã tích đức ít nhiều mà có thể nhận được công quả ở kiếp này.

Tác dụng của kinh hồi hướng trong tâm linh

Như đã nói, kinh hồi hướng là bài kinh giúp chúng ta có thể mang công đức của bản thân để hướng lợi ích về cho chính mình, cho một người nào đó hoặc cho chúng sinh. Ngoài ra, bài kinh này còn giúp chúng ta giải trừ nghiệp chướng, thoát khỏi vô minh, mê muội mà trở về với con đường chánh đạo.

Kinh hồi hướng có thể giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp lực của bản thân hoặc chúng sinh, giúp họ thọ về cõi giới tốt đẹp hơn
Kinh hồi hướng có thể giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp lực của bản thân hoặc chúng sinh, giúp họ thọ về cõi giới tốt đẹp hơn

Dưới đây là 3 bài kinh hồi hướng có tác dụng giải trừ nghiệp chướng trong tâm linh:

1. Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ ba đường

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát tâm Bồ Đề

Hết một báo thân này

Đồng sanh nước Cực Lạc.

2. Nguyện đem công đức này

Hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh, trên đền tứ trọng ân, dưới cứu tam đồ khổ, cầu nguyện thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn, chúng sanh an lạc.

Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con náo loạn, hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì! Hôm nay, con xin thành tâm sám hối. Nguyện cầu chư vị xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng tâm niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực Lạc thế giới.

Hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều được cảm ứng, phát tâm Tín – Nguyện – Hạnh niệm Phật, siêu sanh Tịnh Độ.

Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ, phước báo tăng trưởng, phát khởi tín tâm, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ và đều được thành tựu.

Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sanh Cực Lạc thế giới.

Hồi hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ.

Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện cầu A Di Đà Phật thọ ký, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, tướng hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới.

Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sanh, nguyện chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong thập phương pháp giới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, viên thành Phật Đạo.

3. Niệm Phật công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng Phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát (Sớm vãng sanh cõi Phật A Di Đà)

Nguyện tiêu tam chướng (phiền não chướng, sở tri chướng và nghiệp chướng) trừ phiền não.

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu.

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.

Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung.

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu.

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Nhìn chung, việc hồi hướng và tụng kinh hồi hướng vô cùng quan trọng, giúp chúng ta có được công đức và tiêu trừ nghiệp chướng cho bản thân hoặc cho chúng sinh. Đặc biệt, nếu gia đình có người mới mất, chúng ta có thể sử dụng bài kinh này để giúp họ tiêu trừ những nghiệp lực đã tạo ra và có thể thọ sanh về một cõi tốt hơn.

Tham khảo:

Rate this post