ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng đến với website của Hoa viên Nirvana Việt Nam. Website này thuộc sở hữu của HoavienNirvana.com.vn. Nếu bạn tiếp tục mở trình duyệt và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng ngừng sử dụng website của chúng tôi và thoát ngay lập tức

Thuật ngữ “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” dùng để chỉ HoavienNirvana.com.vn. Thuật ngữ “bạn” hoặc “của bạn” đề cập đến người dùng hoặc người xem website của chúng tôi. Việc sử dụng website này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

  1. Nội dung của website này là thông tin chung của bạn và chỉ để sử dụng. Thông tin được thay đổi mà không báo trước.
  2. Chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào đều không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, tính hoàn chỉnh hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên website này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót đó trong phạm vi tối đa được pháp luật quy định. Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên website này là hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn trên website này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
  3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại do tổn thất kinh doanh hoặc lợi nhuận) phát sinh từ hợp đồng, do các vi phạm hoặc theo hình thức khác từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website này hoặc nội dung của website, hoặc từ bất kỳ hành động hoặc quyết định được thực hiện trên cơ sở nội dung của website này.
  4. Website này chứa tài liệu do chúng tôi sở hữu hoặc cấp phép. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Mọi hình thức sao chép bị cấm trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Các nhãn hiệu hiển thị trên website này thuộc về HoavienNirvana.com.vn và sẽ không được sử dụng hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Không có nội dung nào trên website này được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng sở hữu trí tuệ đó.
  5. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng không đúng hoặc trái phép bất kỳ phần nào của website này. Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp xử lý nào phát sinh từ việc sử dụng không đúng hoặc trái phép website này, bao gồm biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi.
  6. Tùy theo thời điểm, website này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các website khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn, chỉ cung cấp thêm thông tin và không thể hiện sự chứng thực, liên kết, phê duyệt hoặc đảm bảo nào của HoavienNirvana.com.vn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) website được liên kết và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.
  7. Tất cả thông tin cá nhân được cung cấp cho HoavienNirvana.com.vn sẽ được thu thập, sử dụng, lưu giữ và xử lý theo luật hiện hành. Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi.
  8. Việc sử dụng website này và các điều khoản này được điều chỉnh bởi luật hiện hành của mỗi quốc gia. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng website này sẽ được xét xử bởi các cơ quan tài phán tương ứng.