CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này bổ sung, và không giới hạn hoặc thay thế mục đích mà bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho HoavienNirvana.com.vn mà dữ liệu này có thể được trình bày rõ ràng dưới bất kỳ hình thức nào để gửi dữ liệu cá nhân cho HoavienNirvana.com.vn. 

1. Dữ Liệu Cá Nhân:

Bạn đồng ý rằng Hoa viên Nirvana có thể thu thập, lưu trữ, xử lý, tiết lộ, truy cập, xem xét và / hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm) về bạn, cho dù lấy từ bạn hay từ các nguồn khác, cho các mục đích nêu dưới đây và / hoặc bất kỳ mục đích quản trị hoặc hoạt động nào khác và / hoặc mục đích quản lý mối quan hệ của bạn với tư cách là khách hàng với Hoa viên Nirvana hoặc bất kỳ công ty nào khác trong Hoa viên Nirvana:

 1. Cung cấp dịch vụ cho bạn liên quan đến các giao dịch của bạn với Hoa viên Nirvana, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp và quản lý các nghi thức cũng như việc khắc bia mộ;
 2. Cho phép bạn sử dụng các dịch vụ mà Hoa viên Nirvana cung cấp khi cần thiết để liên hệ (cho dù bằng tin nhắn, email hay cách khác);
 3. Giải quyết các yêu cầu của bạn;
 4. Duy trì và cập nhật dữ liệu;
 5. Phân tích thống kê;
 6. Mục đích quản lý hành chính hoặc vận hành; 
 7. Lập tờ khai thuế; 
 8. Xử lý giấy báo có và xử lý tiền hoàn lại;
 9. Thu phí, lệ phí và chi phí cho các dịch vụ được cung cấp;
 10. Mục đích xác minh và nhận dạng;
 11. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và thanh toán các yêu cầu thanh toán, bao gồm thanh toán bằng séc, chuyển khoản ngân hàng hoặc các phương tiện khác;
 12. Thực hiện lập hóa đơn, hạch toán, kiểm toán và duy trì việc ghi chép sổ sách phù hợp để chứng minh hoạt động và kinh doanh của Hoa viên Nirvana; và / hoặc
 13. Việc công bố sổ sách, tài liệu, hồ sơ và thông tin có liên quan (dưới dạng bản cứng hoặc bản mềm) cho kiểm toán viên để lập báo cáo tài chính.

Nếu bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân mà không phải của mình cho Hoa viên Nirvana, bạn cũng xác nhận rằng bạn đã có sự chấp thuận cần thiết từ những cá nhân này đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của họ. Đặc biệt, bạn xác nhận rằng bạn đã thông báo cho những cá nhân này về các mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của họ như đã nêu ở trên.

2. Chất Lượng Dữ Liệu

Hoa viên Nirvana sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân mà Hoa viên Nirvana thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ là chính xác, đầy đủ và mới nhất. 

3. Bảo Mật Dữ Liệu

Hoa viên Nirvana sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà Hoa viên Nirvana nắm giữ khỏi bị khai thác trái phép và mất mát cũng như khỏi bị truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Hoa viên Nirvana sẽ không lưu giữ dữ liệu cá nhân lâu hơn yêu cầu và sẽ thực hiện các bước hợp lý để hủy vĩnh viễn dữ liệu cá nhân nếu dữ liệu đó không còn cần thiết nữa.

Theo yêu cầu bằng văn bản của bạn, bạn có quyền truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân về bạn thuộc quyền sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của Hoa viên Nirvana, trong đó bạn sẽ phải trả một khoản phí (nếu cần). Bạn có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi dữ liệu hoặc giải đáp bất kỳ thắc mắc nào khi bạn gửi yêu cầu bằng bằng văn bản cho chúng tôi theo địa chỉ email: nirvanahoavien@gmail.com 

4. Truy Cập Và Sửa Đổi

Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình đang sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của tổ chức và truy cập thông tin về cách thức dữ liệu cá nhân đã được sử dụng hoặc có thể đã được sử dụng hoặc tiết lộ trong vòng một năm trước ngày yêu cầu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách bạn gửi yêu cầu cho Người được ủy quyền (như được định nghĩa bên dưới) yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin nào như vậy. Hoa viên Nirvana có quyền tính phí (là chi phí cho việc thực hiện quản lý yêu cầu của bạn) cho việc cung cấp thông tin đó và từ chối các yêu cầu mà theo ý kiến của mình là không hợp lý. 

Sau khi bạn có yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân về bạn được lưu giữ tại Hoa viên Nirvana, Hoa viên Nirvana cũng sẽ sửa dữ liệu đó càng sớm càng tốt và gửi dữ liệu cá nhân đã sửa cho mọi tổ chức có dữ liệu cá nhân đã được gửi trước đó, nếu có, trừ khi tổ chức đó không cần dữ liệu cá nhân đã được sửa cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý nào.

Tuy nhiên, Hoa viên Nirvana có thể chọn không cung cấp cho bạn quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin đó theo các trường hợp ngoại lệ được quy định trong PDPA. Nội dung này sẽ bao gồm các trường hợp:

 1. Hoa viên Nirvana có lý do hợp lý cho rằng dữ liệu không cần sửa đổi; 
 2. Yêu cầu truy cập không thực tế, nhỏ nhặt hoặc gây khó chịu đối với người nhận;
 3. Dữ liệu cá nhân liên quan đến việc truy tố và tất cả các thủ tục liên quan đến việc truy tố chưa được hoàn tất;
 4. Dữ liệu cá nhân nếu tiết lộ sẽ tiết lộ thông tin thương mại bí mật mà theo ý kiến của người có thẩm quyền có thể làm tổn hại đến vị thế cạnh tranh của tổ chức; và
 5. Dữ liệu cá nhân được thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ cho mục đích điều tra và các thủ tục tố tụng và kháng nghị liên quan chưa được hoàn tất.

5.  Luồng Dữ Liệu Xuyên Biên Giới

Ví dụ: Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam, nếu dữ liệu cá nhân của bạn được yêu cầu cho các mục đích quản lý hoặc hoạt động ở các công ty khác trong Hoa viên Nirvana, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những người nhận dữ liệu đó có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn ở mức ngang bằng với chúng tôi. 

6. Yêu Cầu Và Khiếu Nại

Hoa viên Nirvana đã chỉ định người có thông tin chi tiết được nêu dưới đây là người (“Người được ủy quyền”), sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo Hoa viên Nirvana tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Người được ủy quyền: –

 • Tên: Nhân viên bảo mật dữ liệu
 • Số liên lạc: 
 • E-mail: 

Chính sách bảo mật này được sửa đổi lần cuối vào ngày 18 tháng 12 năm 2022.